Наш опрос
Как Вы нашли наш сайт?
Всего ответов: 235
Погода
Ссылки

Форма входа

Затверджено
рішення виконавчого комітету
11.04.2012 № 39

ПОРЯДОК
роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної
правової допомоги при Мангушській селищній раді

1. Загальні положення.
1.1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі - Приймальня) створюється для надання Мангушською селищною радою безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.
1.2. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян, належна реалізація Закону України "Про безоплатну правову допомогу".
1.3. Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
1.4. Право на безоплатну правову допомогу - гарантовано Конституцією України. Це можливість громадянинаУкраїни, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом.
1.5.Приймальня здійснює такі види правової допомоги:
- надання правової інформації;
- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру
(крім документів процесуального характеру);
- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної
правової допомоги та медіації.

2.Організація роботи приймальні
2.1. Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює
завідувач.
2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.
2.3. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додається).
2.4. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні голова ради за поданням завідувача залучає працівників ради до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

3.Порядок розгляду звернень
3.1. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.
3.2. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
3.3.Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.5 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні.
3.4. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.5 розділу I цього Порядку, що стосуються дітей , осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх батьками, опікунами чи піклувальниками.
3.5. Мангушська селищна рада,у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг,визначених пунктом 1.5 розділу I цього Порядку, з питань, що віднесені до її повноважень, зобов'язана надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.
3.6. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернен
3.7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Мангушської селищної ради, то це звернення протягом п'яти календарних днів необхідно надіслати до відповідного Органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.
3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.
3.9. Забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.5 розділу I цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів,
подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і
свобод людини і громадянина.

4. Права та обов’язки працівників, які забезпечують
надання первинної правової допомоги
4.1. Завідувач Приймальні зобов’язаний :
- організувати роботу щодо особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Мангушської селищної ради, згідно із затвердженим графіком та \або розгляд їх письмових звернень;
- вести реєстрацію та окремий облік звернень осіб, що потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Мангушської селищної ради;
- здійснювати контроль за своєчасним та повним розглядом звернень осіб, що потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Мангушської селищної ради.
4.2. Завідувач Приймальні має право :
- залучати , в разі необхідності, працівників ради та комунальних підприємств,до компетенції яких належать питання,що порушені особою, що звернулася;
- звертатися до голови ради з поданням про залучення спеціалістів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду
питань, що належать до їх компетенції.
- подавати голові ради пропозиції щодо заохочення працівників Приймальні за сумлінне виконання своїх обов’язків;
- направляти особу до Органу, до компетенції якого належить вирішення питання;
- на заохочення за сумлінне виконання своїх обов'язків.
4.3.Працівники Приймальні зобов'язані:
- здійснювати прийом громадян , згідно із затвердженим графіком роботи;
- дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;
- дотримуватись Конституції України , Закону України "Про безоплатну правову допомогу" , інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
- не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
- приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;
- консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору
чи вирішення питання;
- дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
- повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та
організацій за погодженням з керівником Органу, при якому створена
Приймальня, у разі отримання конкретних даних про порушення прав
та законних інтересів особи, вимог законодавства;
- не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала
їм відома під час надання правової допомоги;
- не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.
4.4. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:
- одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ,
організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;
- користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та
підтримується у контрольному стані у Мангушській селищній раді;
- на заохочення головою ради за сумлінне виконання своїх обов'язків;
- направляти особу до Органу, до компетенції якого належить вирішення питання;
- голова ради за поданням завідувача Приймальні може залучати спеціалістів органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5. Відповідальність працівників Приймальні
та оскарження їх дій
5.1. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні:
- за якість та повноту наданої правової допомоги;
- за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.
5.2. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні
у завідувача Приймальні або у голови Мангушської селищної ради. Керівник розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів для усунення порушень.
5.3. Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.
5.4.Відмова у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.
5.5.Особи ж, які порушили Закон України « Про безоплатну правову допомогу» несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Секретар виконкому Т.П.Половнікова

Порядок підготовлений спеціалістом-юристом Мангушської селищної ради

Спеціаліст-юрист селищної ради Н.А.Пономаренко
Додаток
до Порядку роботи
громадської приймальні
з надання безоплатної
первинної правової допомоги


ЖУРНАЛ
реєстрації звернень осіб до Приймальні


------------------------------------------------------------------
| N |Дата| П.І.Б. | Прізвище та | Суть | Вирішення з |
|з/п| | працівника, |адреса особи | звернення |посиланням на|
| | | що веде | | | нормативно- |
| | | прийом | | |правові акти |
|---+----+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Четверг, 2019 Авг 22, 12:11
Приветствую Вас Гость
Поиск
Курсы валют,услуги

Праздники
Праздники Украины
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Мангушский поселковый совет
Адрес: проспект Мира, 66, пгт Мангуш, Мангушский район, Донецкая область, 87400 Украина
E-mail: 04340493@mail.gov.ua 
Телефон: (06297) 2-30-83 (приёмная)
При цитировании любых материалов сайта ссылка на сайт обязательна.